fbpx

Kalpa Media – Tergetuj i Zarabiaj!

Regulamin

 SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.KALPAMEDIA.PL
§ I. Definicje 

1.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

d) Regulamin – niniejszy dokument;

e) Sprzedawca – Kamil Kijewski Kalpa, ul. Kacpury 24, 04-480 Warszawa, NIP: 9522184506 kamilkijewski@kalpa.pl

f) Umowa o świadczenie usług – Umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem;

g) Usługa marketingowa – usługa marketingowa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegająca na tworzeniu kampanii marketingowych w Social Mediach po wcześniejszym dostarczeniu przez klienta potrzebnych materiałów;

h) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług, określające w szczególności rodzaj oraz okres wykonywania usługi;

j) Budżet reklamowy – kwota pieniężna wyrażona w PLN niezawarta w cenie usługi. Kwota ta (po ustaleniu jej wysokości z klientem) zostaje wykorzystana na kampanie reklamową w ramach świadczenia usługi zakupionej przez klienta. Budżet reklamowy pokrywa kupujący. (Sugerowany budżet reklamowy to min 15 zł/dziennie);

k) Miesiąc rozliczeniowy – okres 30 dni od momentu rozpoczęcia kampanii (klient ma 7 dni roboczych na wdrożenie oraz dostarczenie wszelkich materiałów potrzebnych do rozpoczęcia kampanii);

l) Materiały potrzebne – to materiały w postaci filmów, zdjęć, grafiki, muzyki, które zostaną użyte w celu rozpoczęcia kampanii;

ł) Opłata – jest to kwota BRUTTO wyrażona w PLN, którą klient jest zobowiązany uiścić w celu rozpoczęcia kampanii (w skład ceny wchodzi cena za obsługę);

m) Wykonawca -Kamil Kijewski Kalpa, ul. Kacpury 24, 04-480 Warszawa, NIP: 9522184506 kamilkijewski@kalpa.pl

§ II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług marketingowych i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kalpamedia.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.kalpamedia.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Klient zobowiązany jest do:

a) podawania przy zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;

b) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów;

c) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu;

§ III. Usługi

 1. Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem i informacjami zawartymi na stronie internetowej www.kalpamedia.pl
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi na rzecz Klientów :

a) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

b) Prowadzenie kampanii reklamowych na rzecz klienta (w zależności od kupionego parkietu) w serwisach Facebook, Instagram, TikTok)

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na tworzeniu kampanii reklamowych zawierana jest na wybrany w chwili zakupu okres (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy);
 2. Wraz z wyborem okresu przez, który obowiązywać będzie umowa zmienia się również cena wykonywanej usługi;
 3. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług jest:

a) Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawartego na stronie www.kalpamedia.pl

b) Uiszczenie opłaty (opłata zmienia się zależności od okresu wykonywania usługi oraz wybranego pakietu)

c) Potwierdzenie przyjęcia oferty zawarcia umowy przez Kalpamedia

§ IV. Umowa

 1. Informacje o Usługach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Materiały i zdjęcia na stronie internetowej Sklepu mają charakter poglądowy i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie należy ich wykorzystywać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego zapoznania z dokładniejszymi i aktualnymi informacjami.
 3. Jednym z warunków złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone u Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy świadczenia Usług będących przedmiotem Zamówienia. Zamówienie złożone w postaci elektronicznej wiąże Klienta, gdy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa o świadczenie usług marketingowych.
 4. Umowa o świadczenie usług marketingowych zawierana jest w języku polskim.
 5. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Realizacja zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności (lub w zależności od momentu dostarczenia przez klienta materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia dłużej niż 10 dni roboczych) za zamówioną usługę, na koncie bankowym należącym do Sprzedawcy.
 6. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy jest złożenie Zamówienia oraz uiszczenie powstałej należności z tytułu zawarcia Umowy o świadczenie usług marketingowych.
 7. Klient ma możliwość realizacji wcześniej otrzymanych kuponów rabatowych w momencie składania zamówienia, wedle zasad określonych na stronie www.kalpamedia.pl
 8. Warunkiem rozpoczęcia realizacji umowy jest dostarczenie przez klienta materiałów potrzebnych do zrealizowania umowy.
 9. Umowa realizowana jest na prywatnym koncie reklamowym klienta, które zostanie wyczyszczone ze wszystkich utworzonych reklam w momencie zakończenia współpracy z klientem.
 10. Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi zobowiązana jest do profesjonalnego podejścia oraz robienia wszystkiego, aby zwiększyć atrakcyjność profilu klienta w mediach społecznościowych.
 11. Klient zobowiązany jest (aby kampania remarketingowa została wykonana) zainstalować na swojej stronie internetowej wtyczkę Pixel lub udostępnić dane do swojej strony internetowej, aby osoba wykonująca usługę mogła ją zainstalować (jest to możliwe tylko na stronach opartych o WordPress).
 12. Osoba wykonująca usługę nie jest zobowiązana do tworzenia postów na fanpage klienta, odpisywania na komentarze oraz odpisywania na wiadomości potencjalnych klientów klienta.

§ V. Ceny / Płatności

 1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (bez budżetu reklamowego). Są kwotami do zapłaty.
 2. Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie. Obowiązują ceny w momencie składania zamówienia.
 3. Klient uiszcza opłaty poprzez system PayU oraz Przelewy24.
 4. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 5. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 6. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).
 7. Wszystkie opłaty za usługi klient uiszcza z góry.
 8. Firma Kamil Kijewski Kalpa przesyła klientowi fakturę w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania kwoty uiszczonej przez klienta.

                                                                                § VI. Oświadczenia stron

 1. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych, prawa rejestracji wzorów przemysłowych) do oznaczeń firmowych określonych w § 1 pkt. „L”, które zamawiający udostępni Wykonawcy w celu realizowania usług marketingowych w ramach niniejszej umowy oraz, że wykorzystanie przez Wykonawcę przekazanych materiałów nie będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa, ani nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 2. Zamawiający niniejszym potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie w materiałach promocyjnych i reklamowych stworzonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy oznaczeń firmowych należących do Zamawiającego, które Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu wykonania niniejszej umowy. Udostępnienie przez Zamawiającego oznaczeń firmowych oraz udzielenie zgody na ich wykorzystanie nie stanowi przeniesienia na Wykonawcę jakichkolwiek praw do tych oznaczeń.
 3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia na rzecz Zamawiającego takich usług nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wykonaniu umowy, a także po jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze stron
 5. Zamawiający zobowiązuje się do zwolnienia firmy Kamil Kijewski Kalpa z jakichkolwiek obciążeń finansowych, odszkodowań czy zadośćuczynień oraz to Zamawiający pokryje wszystkie koszty zasądzone przez sąd w celu usunięcia skutków naruszeń przepisów obowiązującego prawa lub naruszenia praw osób trzecich w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej przez klienta (przesyłając materiały naruszające prawa własności intelektualnej).

§ VII. Czas trwania umowy  i uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Wykonawca zobowiązuję się świadczyć usługi marketingowe na rzecz Zamawiającego przez okres czasu od 1 – 6 miesięcy w zależności od wybranego przez klienta pakietu.
 2. Umowa zawierana jest na czas określony.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni od zaksięgowania kwoty i przysługuje mu zwrot opłaty za niewykorzystany okres świadczenia usługi.

§ VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca posiada dostatecznie sformalizowaną procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Reklamacje należy kierować na adres: biuro@kalpa.pl
 4. Firma Kamil Kijewski Kalpa ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

§ IX. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą (problem u dostawcy łączy telekomunikacyjnych czy energii elektrycznej) lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż pięć (5) dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

§ X. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

§ XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
 4. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów ,będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Sprzedawca informuje na stronach swojego sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed opublikowaniem zmienionych postanowień Regulaminu na stronach sklepu www.kalpamedia.pl